Settings
Contact Info
  • tongpanita
  • http://panitatong.wordpress.com/
 

..

 

.. ฉัน

ชอบสะพายกล้องออกไปถ่ายรูปที่นั่น ที่นี่

ไม่เลือกสถานที่ และ ระยะทาง

ชอบขีด ๆ เขียน ๆ ตัวอักษร

เก็บทุกเรื่องราวระหว่างช่วงจังหวะชีวิต

ชอบมองน้ำ มองฟ้า มองผู้คน มองวิถีชีวิตรอบตัว

 

" ฉั น เ ป็ น ห มี "

 

 

..